ekovytahy.sk
true

Revízie výťahov, plošín, eskalátorov a žeriavov

Revízie

REVÍZIE VÝŤAHOV A ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ


Posudzujeme technický stav zdvíhacích zariadení a výťahov za účelom zhodnotenia prevádzkových rizík a určenia opatrení na ich odstránenie.

Revízne prehliadky a skúšky výťahov vykonávajú odborní pracovnici s praxou, s príslušnými oprávneniami a pravidelne školení. Dobrý technický stav a kvalitný servis zaručuje minimum porúch. Spokojnosť našich zákazníkov zabezpečuje NON-STOP dispečing a NON-STOP servisná služba.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia musia všetky výťahy podliehať pravidelným prehliadkam. Tieto by mali zabezpečiť majitelia budov, správcovia bytových domov alebo samosprávy a hradia sa z fondu prevádzky, údržby a opráv. Cena povinných revízií je rozličná v závislosti od nosnosti výťahu, jeho veľkosti a počtu poschodí.

Prehliadky a skúšky výťahov sa vykonávajú nielen počas ich výroby a montáže, ale aj po ich dokončení, a to:

  • pred prvým uvedením do prevádzky,
  • pred opakovaným uvedením do prevádzky (po odstavení dlhšom ako jeden rok, po demontáži a opätovnej montáži, po rekonštrukcii alebo oprave a vtedy, ak bolo používanie výťahu zakázané inšpektorátom práce),
  • počas prevádzky v lehotách stanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Pred uvedením takéhoto výťahu do prevádzky sa jeho bezpečnosť overuje opakovanou úradnou skúškou. V priebehu používania sa vykonávajú  medziobdobné prehliadky, odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky.

Adresa
EKO VÝŤAHY s.r.o.
Na závaží 858/9
010 01 Žilina
Fakturačné údaje
IČO: 50 428 381
DIČ: 2120318739
IČ DPH: SK2120318739
Obchodný register
Spoločnosť je zapísaná v:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel:Sro, Vložka č.66086/L